Ochrana osobních údajů GDPR

Ochrana osobních údajů GDPR

Ochrana osobních údajů

GDPR

Informace o způsobu zpracování osobních dat a ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů:

společnost CRG Czech-kart s.r.o., Rokycanova 781/15, 779 00 Olomouc, IČO 01575074, DIČ 01575074.

Právní základ nakládání s osobními údaji:

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto informace o zpracování osobních údajů Vás informují o tom, jak společnost CRG Czech-kart s.r.o.  získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje. Při nakládání s osobními údaji se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Pro zpracování osobních údajů není třeba souhlasu klienta/obchodního partnera. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění vzájemných smluvních vztahů. V případěch, kde zákon o ochraně osobních údajů kategoricky požaduje pro zpracování osobních údajů souhlas, tento vždy výslovně vyžadujeme, tedy klienti/obchodní partnEŘi jsou na tuto skutečnost předem upozorněni a mají možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli. Rozsah zpracovaných údaje odpovídá účelu jejich zpracování. Pro účely uzavření a plnění smlouvy s klientem/obchodním partnerem zpracováváme veškeré údaje, které klient sdělil či sdělí právě v souvislosti s uzavřením smlouvy/objednávky, a které se týkají předmětu plnění smlouvy/objednávky. Jedná se o adresní, identifikační údaje a popisné údaje v rozsahu: název firmy, sídlo firmy, jméno a příjmení kontaktní osoby, IČ, DIČ, číslo bankovního spojení, tel. čislo, email.

Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro:

a) plnění smlouvy- v souvislosti s objednávkou a dodáním zboží b) plnění právní povinnosti – zde patří evidence a zpracování účetních dokladů, kontrolní hlášení, kontroly FÚ apod. c) oprávněný zájem – především pro předání nových informací nebo při řešení požadavků.

Doba a způsob uchování osobních údajů:

Osobní údaje zpracovávané dle právního základu plnění smlouvy uzavřené mezi námi a Vámi jsou uchovávány po dobu trvání příslušné smlouvy nebo po dobu vyžadovanou příslušnými zákony zejména z oblasti účetnictví, daní a archivnictví. Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkonů. Tito zaměstnanci mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.

Zpracování údajů třetí stranou:

Údaje může pro společnost CRG Czech-kart s.r.o.  zpracovávat také vybraný daňový poradce z důvodu kontroly účetnictví, který je vázán mlčenlivostí, povinností zajistit odpovídající zabezpečení údajů a údaje zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou k provedení kontroly. Vztahy se třetími osobami jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji. Další práva data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku, případně podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha7, PSČ 17000.

Osoba odpovědná za problematiku osobních údajů ve společnosti je:

Vladimír Nemajer, email info@crgczech.com.

Tyto informace jsou aktualizované k 21.5.2018.